Copyright 2024 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach reprezentowana przez dyrektora, dane kontaktowe: ul. Pescantina 2, 08-110 Siedlce, tel. 25 794 34 41, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Panią Paulinę Skrouba, która w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz w celu promocji podejmowanych przez niego działań.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z ustawy z dnia
  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i aktów wykonawczych do w/w ustawy, a także na podstawie zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane, a w przypadku osób niepełnoletnich – przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 6. Podanie danych osobowych może być wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne.
 7. Administrator może przekazać/powierzyć dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki oświatowe, jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa itp.) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora.
 8. Dane osobowe przetwarzane przez administratora danych przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 9. Każdej osobie, której dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje prawo:
 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 • żądania ich sprostowania;
 • do przenoszenia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • usunięcia danych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, a także nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

Informacja o inspektorze

Klauzula informacyjna - monitoring

Klauzula informacyjna - uczniowie

Klauzula informacyjna - pracownicy pedagogiczni

Klauzula informacyjna - pracownicy niepedagogiczni

 

 

 

f t g m