Copyright 2023 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW ODDZIAŁU 6 LATKÓW I KLAS 1.

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci z oddziału sześciolatków i klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024 na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 r. o godzinie:

- grupa 6 latków – godz. 16:00 w stołówce szkolnej
- klasy pierwsze – godz. 17:00 w sali gimnastycznej

Lista uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024 z podziałem na klasy jest dostępna na drzwiach głównych szkoły.

Klasa pierwsza

Do klasy I będzie się odbywała rekrutacja elektroniczna dostępna na stronie:

                           https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/siedlce
         Rejestracja kandydatów (wypełnianie wniosków) rozpocznie się od 8 maja 2023 r. godz. 800, a zakończy się 22 maja 2023 r. o godz. 1500.

Wypełniony wniosek elektronicznie, należy wydrukować, podpisać przez obojga rodziców/opiekunów prawnych i przynieść osobiście do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru bądź wrzucić do skrzynki przed głównym wejściem.

Proszę pamiętać o dołączeniu do wniosku oświadczenia o zamieszkaniu na terenie miasta Siedlce oraz przy zaznaczeniu kryterium dodatkowego – oświadczenie o dodatkowych kryteriach.

Więcej informacji można uzyskać od Pani Magdy Jóźwiak – sekretarza szkoły pod numerem telefonu 25/7943441 lub na stronie internetowej szkoły: www.sp8.siedlce.pl w zakładce „Rekrutacja”. Po zakończeniu etapu składania wniosków rekrutacyjnych na stronie internetowej będą się pojawiać kolejne informacje. Proszę o śledzenie zakładki „Rekrutacja”.

Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych na rok 2023/2024: >>TUTAJ<<
 

Oddział przedszkolny

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok 2023/2024: >>TUTAJ<<
 

8 marca 2023 r. o godz. 8.00 rozpocznie się w naszym mieście rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Podobnie, jak w latach ubiegłych, przedszkola, szkoły i rodzice mają do dyspozycji elektroniczny system wspierający prowadzenie procesu rekrutacji „Nabór - Przedszkola”.

Link do strony naboru: www.siedlce.przedszkola.vnabor.pl


 Świetlica szkolna

Każdy z rodziców/ prawnych opiekunów chcąc by dziecko uczęszczało do świetlicy szkolonej
zobowiązany jest do złożenia aktualnej KARTY ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY pobranej ze strony
internetowej szkoły i złożenie w sekretariacie bądź umieszczenie w skrzynce, która znajduje się przy
głównym wejściu do szkoły w terminie do 23.06.2023r.
Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów i
po pozytywnym zatwierdzeniu przez Komisję Kwalifikacyjną.
Lista dzieci przyjętych na świetlicę w roku szkolonym 2023/2024 będzie zamieszczona na drzwiach
głównych szkoły dnia 7 lipca 2023r.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

f t g m